BÆREKRAFT
OG
SAMFUNNSANSVAR

Siden Accept allerede i 2008 ble et Miljøfyrtårn, har vi tatt et bevisst standpunkt til miljø, klimaavtrykk, bærekraft og samfunnsansvar. For hvert år som går, blir det tydeligere og tydeligere at vi står ovenfor store endringer og behovet for en felles dugnad og et felles ansvar, blir større og større. Det nytter ikke lenger å lukke øynene, håpe på det beste, og tro at noen andre får fikse problemene og utfordringene. 

Verden, myndigheter, samfunnet og næringslivet må legge til rette for at generasjonene som kommer etter oss, får nyte godene av det vår vakre klode har å by på. Tiden for å tenke på seg og sitt eget beste er over. Det grønne skiftet kommer derfor ikke av seg selv, og i Accept er vi opptatt av å ta vår del av samfunnsansvaret. Vi ønsker å være pådrivere og bidragsytere slik at fremtidens mennesker og medarbeidere som skal rengjøre og servere mat i 2030 og videre, har de beste og mest bærekraftige forutsetningene.

Vårt bidrag for bærekraft og samfunnsansvar kommer blant annet til syne i Miljøfyrtårn-sertifisørens vurdering fra 2018:

 

«Bedriften må være en av de beste på miljøsiden i bransjen. Bedriften har begynt med e-læring for å redusere reisetid. Sykefraværet er redusert fra 8% til 5,33% og har målsetting om å nå 4 tallet neste år. Bilparken er stort sett miljøvennlig og de har også tatt i bruk El-biler.»

 

ETIKK

OG

RETTFERDIGHET

Accept er ikke billigst i bransjen! Det har vi hverken hatt som mål og ambisjon om i fortiden, nå i dag og i fremtiden.

Vi mener at billig og bra ikke går hånd i hånd. Det vi derimot er glødende opptatt av er generøsitet og å dele. Våre medarbeidere har rett til å oppleve at vi som arbeidsgiver ivaretar, integrerer og likestiller. Vi må beskytte deres helse, trygghet og rettigheter. Når renholderne våre føler seg ivaretatt, velger vi å tro at det kommer oss og kundene våre til gode på lang sikt.

I en tid der alt skal gå hurtig, handler det om at de som jobber for oss alltid skal ha tidsrammer og timelønn som gjør at de kan levere ordentlig arbeid. Våre medarbeidere har samme rett til å oppleve stolthet og arbeidsglede som alle andre arbeidstakere. Disse forutsetningene er vi opptatt av å gi videre. Når medarbeiderne våre trives, opplever tillit og trygghet, blir de lenge hos oss.

Vi jobber aktivt med å motkjempe sosial dumping og sosial urettferdighet. Vi har derfor posisjoner og personell i organisasjonen vår som er ansvarlige for å sørge for å ivareta etikk og rettferdighet i vår egen bedrift, men også i vår bransje. Det er viktig at kundene våre opplever oss som en samarbeidspartner som tar disse utfordringene på alvor.

Vårt engasjement for samfunnsansvar dypt forankret i alle aspekter av vår virksomhet. Vi tror at å bygge en bærekraftig og etisk virksomhet ikke bare er vår plikt, men også en grunnleggende del av vår suksess. Innsatsene for samfunnsansvar reflekterer verdiene og dedikasjonen til å gjøre en positiv forskjell - både innad i organisasjonen og i det bredere samfunnet vi er en del av.

For å styrke dette engasjementet ytterligere, har vi etablert "Åpen Dialog" - vår varslingstjeneste. "Åpen Dialog" er designet for å oppmuntre til en kultur av åpenhet og integritet, hvor alle føler seg trygge på å dele bekymringer eller rapportere om eventuelle forhold som kan kompromittere våre etiske retningslinjer eller påvirke vår virksomhet negativt. Gjennom "Åpen Dialog" ønsker vi å sikre at alle stemmer blir hørt og at ethvert spørsmål blir behandlet med respekt, seriøsitet, og full konfidensialitet.

Vi oppfordrer deg til å besøke vår "Åpen Dialog" side for å lære mer om hvordan vi håndterer varslinger, våre retningslinjer, policyer og krav til leveandører.

Utforsk Åpen Dialog

Engasjement og hjerte for samfunnet er viktig for oss i Accept. Derfor har vi valgt å investere og jobbe med fem organisasjoner som på ulikt vis gjør verden til et bedre sted. Disse organisasjonene er:

Rød kors Blåkors Norges Handikapforbund Org Voksne for Barn 01 - Fosterhjemsforeningen

 

Åpenhetsloven

respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

 

Åpenhetsloven, etablert 1. juli 2022, er en betydelig utvikling i norsk lovgivning som setter rettferdighet og åpenhet i sentrum for næringslivet. Loven stimulerer oss til å fortsette arbeidet med å ivareta menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold, både internt og i samarbeid med våre leverandører. I vår kontinuerlige innsats for å fremme bærekraft, samfunnsansvar, etikk og rettferdighet, er vi stolte over å dele vårt bidrag. Vi forstår at denne loven er avgjørende for å fremme respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med levering av våre tjenester.

Accept har alltid hatt en sterk forpliktelse til disse prinsippene, og før denne loven ble til har vi allerede jobbet for å implementere en høy standard i bransjen for etiske retningslinjer. Disse retningslinjene er med på å styrke vår organisasjon, styrer vår virksomhet, og hjelper oss å navigere i et komplekst og stadig skiftende forretningslandskap.

Vår policy for ansvarlig næringsliv er i tråd med kravene i Åpenhetsloven. I denne sammenheng har vi lagt til rette for klare forventninger til våre leverandører og samarbeidspartnere. Vi streber etter å samarbeide med virksomheter som deler våre verdier og forpliktelser, og vi forventer at de oppfyller våre standarder for etikk, menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljøansvar.

Vi har gjennomført aktsomhetsvurderinger i henhold til Åpenhetslovens krav, og redegjørelse for arbeidet vårt med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger er nå tilgjengelig her. Vi mener at dette illustrerer vårt kontinuerlige arbeid for å forbedre og tilpasse vår praksis. Vi anerkjenner at åpenhet er en sentral del av bærekraft og rettferdighet, og det er med dette i tankene at vi kontinuerlig søker å forbedre våre praksiser og prosesser. Det er viktig å fokusere på områdene der vi kan gjøre mest forskjell, noe vi med rak rygg kan stå inne for. 


Spørsmål kan rettes til vår Strategiske Rådgiver, Robert van Dijk på robert@accept.as

 

7 TILTAK FRA
WHITE PNG - Accpet Servicepartner

 

 
I Accept sier vi følgende: Whats written on the wall, must happen down the hall. Med det så mener vi at det er enkelt å ha flotte verdier og visjoner skrevet ned, men det hjelper ikke hvis det ikke skjer i praksis. Fra 2008, i 2021 og videre inn i fremtiden, har vi gjennomført 7 konkrete tiltak for å være med på å realisere FNs Bærekraftsmål:

1.

Den teoretiske delen av vårt opplæringsprogram Acceptskolen er digitalt. Hele programmet fra og med studering av pensum, til gjennomføring av teoretisk eksamen. Den praktiske delen av Acceptskolen skjer på oppdragsstedet med lokal leder. Dermed unngår vi unødvendig reisevirksomhet. Klima og miljøvennlige tiltak er og sentrale temaer i pensumet. De mest virkningsfulle og gjennomførbare eksemplene på det, er redusering av kjemi og vannforbruk. Vår moderne maskinpark og utstyr, bidrar og til redusert kjemi og vannforbruk.

Accept_Blue_Icons_0001s_0009_Skole

2.

Effektive klima og miljøtiltak handler om energiøkonomisering. I 2020 flyttet vi hovedkontorer til et nytt næringsbygg på Kjellstad Næringspark i Lier, utenfor Drammen. Bygget har BREEAM Very Good-sertifisering, en høy gjenvinningsgrad og utslippsfri byggestrøm. Energiforbruket pr. kvm er redusert med 44%. I tillegg har vi få lokasjoner, som et resultat av en bevisst strategi. Hoveddelen av arbeidet for våre ledere og mellomledere, kan utføres fra hjemmekontor. Er det behov for å møtes fysisk, skal vi til kundene, ikke motsatt.

Accept_Blue_Icons_0001s_0003_Lyn

3.

Fortsette å kvalitetssikre og effektivisere logistikken rundt all distribusjon av varer til våre kunder. Her har vi kommet langt ved at om lag 85% av alle våre varelinjer distribueres fra samme grossist, på samme bil. Forutsetningen for å fortsette den gode trenden, er at vi blir enda bedre på å kvalitetssikre bestillingsrutinene for å unngå flest mulig hastebestillinger. Her jobber vi kontinuerlig med våre rutiner og digitale systemer. Det er utelukkende bare positive synergier for alle involverte parter ved å oppnå enda bedre resultater. 

Accept_Blue_Icons_0001s_0001_Varebil-1

4.

For to år siden startet vi arbeidet med å effektivisere, strukturere, kvalitetssikre og digitalisere all vår kundeoppfølging og kundeservice. Resultatene av denne prosessen har vært en viktig bidragsyter til at den totale reisevirksomheten og varetransportbehovet i selskapet er kraftig redusert. Responstiden kundene våre opplever, har og blitt raskere og mer effektiv, samtidig som kommunikasjon og dokumentasjon er økt. Vi vil videreføre dette arbeidet og har realistiske forventninger til at den positive utviklingen fortsetter.

Accept_Blue_Icons_0001s_0000_Kommunkasjon

5.

Et annet konkret tiltak er å gjennomføre flest mulig møter internt og eksternt, digitalt. I 2020 var antall møter som inkluderer reising i Norge, redusert med hele 64%. Pandemien er naturligvis en sterkt medvirkende årsak til den kraftige reduksjonen. Likevel ser vi at digitale møter og en mer digital arbeidshverdag fungerer så bra at vi har besluttet å videreføre denne praksisen også etter pandemien. Konsekvensene gjør at vi sparer tid og penger, samtidig som vi får en renere samvittighet og redusert klima og miljøavtrykk

Accept_Blue_Icons_0001s_0014_Handshake

6.

Redusere den totale reisevirksomheten med alle transportmidler med 30% de neste 2 årene. Dette gjøres ved at våre medarbeidere trenes til å løse flere saker lokalt. Forebygging av avvik etter gjennomført Acceptskole for alle ledere og medarbeidere, er det mest effektive tiltaket. I 2020 var den totale reisevirksomheten redusert med 46%. Selv om pandemien har bidratt til reduksjonen, var dette en strategi vi la og startet implementeringen av, et år før denne brøt ut. Å fortsette måloppnåelsen i etterkant av pandemien er en selvfølge for oss.

Accept_Blue_Icons_0001s_0012_Transport

7.

Fordi vi har et stort fokus på bærekraft og samfunnsansvar, er det med på å definere standarden på hvilken type kjemi vi benytter ute hos våre kunder. Vårt standardsortimentet av kjemikalier er derfor Svanemerket og EU-blomst merkede produkter. Ved å velge Svanemerkede og EU-blomst merkede produkter, er vi med på å bidra og legge til rette for redusert klimabelastning, mer bærekraftig ressursbruk og et giftfritt samfunn. Eventuelle øvrige produkter som benyttes er i størst mulig grad resirkulerbare der dette er tilgjengelig.

Accept_Blue_Icons_0001s_0007_Hånd-og-plante
 

NY FN BÆREKRAFTS HEADER

 

Vi i Accept tar vårt samfunnsansvar på alvor, og vil være en pådriver og en katalysator for endring og et grønt skifte i vår bransje.

De 7 tiltakene som er beskrevet over er konkret med på å bidra til å nå følgende bærekraftsmål: 4, 6, 9, 11, 12 og 13.

Ved å ta en aktiv rolle i bekjempelse av urettferdighet og sosial dumping, samtidig som vi ivaretar, integrerer og likestiller våre medarbeidere, er vi med på å bidra til FNs Bærekraftmål 5, 8 og 10.

Det er åpenbart og kommer tydelig frem for oss at flere og flere kunder og selskaper er opptatt av og har valgt å ta et bevisst standpunkt til miljø, klimaavtrykk, bærekraft og samfunnsansvar. Ved å aktivt samarbeide med våre kunder og samarbeidspartnere håper vi å kunne være med på å realisere ytterligere flere bærekraftsmål (f. eks mål 17) og et grønt skifte i hele næringslivet. La oss gjøre det sammen!